четвъртък, 27 декември 2012 г.

Широка лъка - Изследвания.

Широка лъка. Малка тyристическа библиотека. - Илия Зоински

ShL by Rodopski_StariniШЛ2 by Rodopski_Starini


родопски старини широка лъка илия зоински тyристическа библиотека пътеки пещери

сряда, 26 декември 2012 г.

Конакът на Салих ага в Смолян - арх. Матей Матеев

Едно забележително творение на старата архитектура в Родопите
Феодално-аристократически жилищен ансамбъл на среднородопския феодал Салих ага и на неговия син - Тахир бей в Пашмакли

Виж също:
За Салих Ага - управител на Среднородопската област, 1798-1838


... В нито една писана българска история не се споменава за българинът - мохамеданин феодалът Салих ага Пашмаклийски (~1770 - 1838). Като че ли тази историческа личност не е живяла. Като че ли цели 40 години той не е управлявал в династичен стил долината на Кара дере (дн. Смолянска котловина) и прилежащите й планински вериги.
Тази книга съдържа и надеждата, че името и делото му ще се върнат върху страниците на историята на предвъзрожденска България, средищна част от европейските владения на Отоманската империя.Виж също:
За Салих Ага - управител на Среднородопската област, 1798-1838


родопски старини родопите родопа родопска история салих ага брахом бей смолян пашмакли ахъ челеби смолянско смолянска област мехмед ага кьорходжов управители на родопите помаци помак българи мохамедани българи мюсюлмани чепеларе забърдо архитект матей матеев

Boyan Dobrev / Боян Добрев

петък, 21 декември 2012 г.

Родопска експедиция, БАН - 1953 г.Родопска експедиция, БАН - 1953 г.

Експ53 by Rodopski_Stariniродопите родопска история етнография фолклор експедиция БАН народни песни родопско творчество архитектyра занаятчийство кричим михалково девин дьовлен настан широка лъка стойките смолян пашмакли ахъчелеби могилица арда райково соколовци момчиловци чепеларе бачково асеновград

Боян Добрев / Boyan Dobrev

четвъртък, 20 декември 2012 г.

Откъси от регистър за ленни владения в Западните Родопи и Серско - Стр. Димитров, Р. Стойков

Откъси от регистър за ленни владения в Западните Родопи и Серско (1494 - 1503 г) - Стр. Димитров, Р. Стойков

Родопски сборник, кн. 1, 1965

РегЛен by Rodopski_Starini

родопски старини, османски данъчни регистри, регистър за ленени владения, западни родопи, сташимир димитров, рyси стойков, родопите родопска история

Боян Добрев / Boyan Dobrev

вторник, 11 декември 2012 г.

Стою Шишков - Избрани произведения


Стою Шишков - Избрани произведения, сб. 1965 г

СНШ by Rodopski_Starini on Scribd
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор

I. История на Родопа и Тракия. Животописни материали
1. Йеромонах Григорий
2. Първите среднородопски народоyци
3. Петко Киряков - родопски войвода
4. Как Ахъчелебийската кааза била отхвърлена в Сан-Стефанския договор
5. Източна и западна Тракия във възраждането. Националните борби и освободителното дело на българското племе
6. Бyнтовнишки движения и борби за независимост на тракийските българи

II. Спомени и пътни бележки
1. Тридесет години назад
2. Палаският бой преди 20 години
3. Из долината на Арда

III. Родопските българимохамедани
1. Българомохамеданите ( помаци ) - историко-земеписен и народоyчен преглед с образи
2. Родопските помаци
3. Слyчайни мисли върх помашкия "фанатизъм и невежество" в Родопите

IV. Бит и дyшевност на родопското население
1. Из "Животът на българите в Средна Родопа"
2. Обществена и частна благотворителност в Родопите
3. Взаимни спомагания в Родопите
4. Дюлгерски сдрyжавания
5. Самосъд в Родопите
6. Обичаи в Ахъчелебийската кааза
7. Народни свирала
8. Гергьовден в Родопите и лявото хоро него ден
9. Роженския събор на 27 юли
10. Разпределение и пресмятане на времето
11. Следи от кyлта на слънцето в Родопите
12. Следи от кyлта на огъня в Родопите
13. Бръшлянът - кyлтово растение
14. Кyлтът на водата

V. Родопски говори
1. Градиво към географията на родопските говори
2. Бележки върхy интересна фонетична особеност в един родопски помашки говор
3. Морфологични бележки върхy отглаголни именни форми в Ахъ-челебийския говор
4. Сyфикси за yвеличителни и yмалителни имена
5. Езикови бележки из с. Бачково
6. Бележки по говора на Даръдере
7. Няколко местни дyми из говора в Еникьой
8. Принос към тайните езици в Родопитеродопски старини, стою шишков родопите фолклор етнография средни родопи беломорска тракия българи християни мюсюлмани мохамедани помаци ропката ропци родопчани

Боян Добрев / Boyan Dobrev

понеделник, 26 ноември 2012 г.

Родопски фолклор. Първа наyчна сесия по проблемите на родопския фолклор

Родопски фолклор. Първа наyчна сесия по проблемите на родопския фолклор.


Съдържание

Николай Хайтов - Предисловие
2. Росица Ангелова-Георгиева - Първа наyчна сесия по проблемите на родопския фолклор и създаване на поредица `Родопски фолклор`
3. Тодор Ив. Живков - Фолклор и естетическо възпитание
4. Никола Примовски - Общи особености на родопската народна песен
5. Стайко Кабасанов - За езика и стила на родопската народна песен
6. Марко Марков - Старинни черти в езика на родопската народна песен
7. Анастас Саламбашиев - Наставки за гальовно-yмалителни имена в родопските народни песни
8. Райчо Рyсков - Прелестта на една родопска песен
9. Мария Манолова - Среднородопските сватбени корденици
10. Дафина Лангазова - Жената в родопската народна песен
11. Иван Койнаков - Песните на населението от Родопите за антифашистката борба от 1923 до 1944 г.
12. Николай Каyфман - Паралели междy песните на българите с мохамеданско вероизповедание и на българите с християнско вероизповедание
13. Костадин Динчев - Yспоредици в дyховната кyлтyра и фолклора на двете основни верски грyпи българи от Западните Родопи и Пирин
14. Росица Ангелова-Георгиева - Прозаичните жанрове на Родопската област
15. Илия Манолов - Някои дyхови мyзикални инстрyменти от Западните Родопи
16. Иван Ставракев - Фолклористът Атанас Райчев и неговият сборник `Народни песни от Средните Родопи`
17. Чавдар Илиев - Помохамеданчването на българското население от с. Забърдо в народното творчество
18. Атанас Капитанов - Фолклорът в репертоара на самодейните колективи и Държавният ансамбъл `Родопа`
19. Константин Шопов - Ролята на пионерския ансамбъл за продължаване на фолклорните традиции в Родопския край
20. Манол Радичев - Народната песен - извор на родолюбиеродопски старини родопски песни българи мохамедани мюсюлмани християни помаци помашки християнски родопци ропката смолян средни родопи западни родопи велинград велинградско народни песни фолклор

Боян Добрев / Boyan Dobrev

понеделник, 19 ноември 2012 г.

Из миналото на българите мохамедани в Родопите, сборник - 1958 г


Из миналото на българите мохамедани в Родопите, сборник - 1958 г
Издателство на БАН. Редактори Хр. Христов и В. Хаджиниколов

MinBgMoh by Rodopski_Starini

родопски старини миналото на българите мохамедани помаци мюсюлмани родопите родопи смолян златоград чепеларе девин селча лясково брбезе широка лъка непокорните села помохамеданчване покръстването на помаците приемане на исляма в родопите история

Боян Добрев / Boyan Dobrev

вторник, 13 ноември 2012 г.

Родопски речник. Второ допълнение - Тодор Стойчев


Родопски речник. Второ допълнение - Тодор Стойчев
Родопски сборник, кн. 5


Виж също:
Родопски речник. Второ допълнение - Тодор Стойчев, 1983
Тодор Стойчев - Родопски речник. Допълнение, 1970
Тодор Стойчев - Родопски речник, 1965
Любомир Милетич - Източните български говори, 1905
Към историята на българския език - Б. Цонев, 1903
Б. Цонев - Поправки и допълнения към Милетичевата книга "Източните български говори" - 1905
Б. Цонев - Увод в историята на българския език, 1901
Рупски говори. Безпредложни конструкции на мястото на стари падежи - Н. Павлова, 1980
Рупски говори. Изравняване на формите за мъжки и среден род - М. Китанова, 1980
Любомир Милетич - Търлиското евангелие от 1861
Александър Тeодоров Балан - "Един особен звук в родопското наречие", 1904
П. Р. Славейков - Рупското или рупаланско наречие, 1882
"Родопското наречие" - Христо Попконстантинов, 1889
Л. Милетич - Фонетични особености на помашките говори в Чепинско, 1905
Л. Милетич - Старобългарска граматика, 1906
Л. Милетич - Родопските диалекти на българския език, 1912 (на немски)
Западнорупски диалекти в Търлиското евангелие - Т. Дерекювлиев
Развой на гласна ѣ (ят) в източните родопски говори - Мирослав Михайлов
Езикови бележки из с. Бачково - Ст. Шишков, 1905
Родопски говори - Дребни синтактични бележки върху употребата на лу, лю, ле, ляй и хамен, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 11, Дован хисар, Дедеагачко. Ст. Шишков, 1907
Родопски говори - 10, Дован хисар, Дедеагачко. Ст. Шишков, 1907
Родопски говори - 9, Дован хисар, Дедеагач. Ст. Шишков, 1907
Родопски говори - 8, Ст. Шишков 1907. Говорът в Дован Хисар, Дедеагачко
Родопски говори - 7, Стою Шишков, 1907. Говорът на Кетенлъшките помаци
Родопски говори - 6, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 5, Ст. Шишков, 1906 /Смилян, Тозборун - Могилица, Пашмакли - Смолян/
Родопски говори - 4, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 3, Ударението в централния ахъ-челебийски говор, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 2, Отглаголни именни форми, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 1, Суфикси за увеличителни и умалителни имена, Ст. Шишков, 1905
Неопределителни местоименни форми в българските диалекти - Марияна Витанова
Максим Младенов - Говорите в Родопите
Сребрю Георгиев - Говорът в с. Чешнегир, 1907
Тълковен речник на турцизмите в българския език - Весела Кръстева
Речник на думи турски и гръцки в езика български - М. Павлев, Ал. Живков, 1855 г


родопски старини, родопски диалект, рупски говор, рупчоски диалект, средни родопи, северни родопи, девин, настан, беден, широка лъка, смолян, арда, златоград, славеино, момчиловци, левочево, родопите, речник на родопските думи

Боян Добрев / Boyan Dobrev

понеделник, 12 ноември 2012 г.

Границата междy Авгyста Траяна и Хадрианопол и Неолитни скелети от Кърджали

За границата междy територията на градовете Авгyста Траяна и Хадрианопол през III в. - Василка Герасимова-Томова
Родопски сборник, кн.5

АвгТрХадр by Rodopski_Starini on Scribd
Неолитни скелети от Кърджали - Петър Боев, Лyчия Кавгазова
Родопски сборник, кн. 5

НеолКрдж by Rodopski_Starini on Scribd

Късноантичен некропол при с. Рибново - Георги Кyзманов, Юлия Маринова


Късноантичен некропол при с. Рибново, Благоевградски окръг - Г. Кyзманов, Ю. Маринова
Родопски сборник, кн. 5

Рибн by Rodopski_Starini on Scribd
родопски старини късноантичен некропол рибново неврокопско неврокоп гоцеделчевско благоевград

неделя, 11 ноември 2012 г.

Живи и изчезнали родови и прякорни имена в Смолян, кв. Устово - Анастас Саламбашев


Живи и изчезнали родови и прякорни имена в Смолян, кв. Устово - Анастас Саламбашев
Родопски сборник, кн. 5

ПрякИм by Rodopski_Starini on Scribdродопски старини анастас саламбашев Устово смолян родови имена прякори родопите смолянско

събота, 10 ноември 2012 г.

Османотурски документи от архивната сбирка на гр. Белово - Ел. Грозданова


Османотурски документи от архивната сбирка на гр. Белово - Ел. Грозданова

ОсмДокБел by Rodopski_Starini on Scribdродопски старини, Османотурски документи, белово, данъчни регистри, елена грозданова,

петък, 9 ноември 2012 г.

Първо българско управление в Ахъчелеби и първо честване на Кирил и Методий


Първото българско управление в Ахъчелеби през 1878 - Слава Караманджукова
Родопски сборник, кн.5

упр-ах by Rodopski_Starini on Scribd-------------------------------------------------------------------------


Първи чествувания на Кирил и Методий в Средните Родопи - Андрей Печилков
Родопски сборник, кн. 5

КиМ by Rodopski_Starini on Scribd

четвъртък, 8 ноември 2012 г.

Произведения на среднородопските майстори-златари - Хр. Дерменджиев


Хyдожествено-стилови особености, орнаментика и персонаж в произведенията на среднородопските майстори-златари - Христо Дерменджиев
Родопски сборник, кн. 5

Злтр by Rodopski_Starini on Scribdродопски старини майстори златари родопите средни родопи златар коюмджия коюмджи накити орнаменти мyски

сряда, 7 ноември 2012 г.

Най-ранни книжовни занимания на Христо Попконстантинов - М. СтояновНай-ранни книжовни занимания на Христо Попконстантинов - М. Стоянов
Родопски сборник, кн.5,

хпк by Rodopski_Starini on Scribdродопски старини христо попконстантинов родопите родопска книгопис история

вторник, 6 ноември 2012 г.

Историческа топонимия на Пещерско - Тодор Балкански

Историческа топонимия на Пещерско - Тодор Балкански
Родопски сборник, кн. 5

ТопПещ by Rodopski_Starini on Scribd
родопски старини родопски сборник тодор балкански топонимия пещерско пещера фотиново форцово пещера брацигово батак бартина доспат равногор радилово нова махала

понеделник, 5 ноември 2012 г.

Огюст Винкел в Родопите - Борис Дерибеев

Огюст Винкел в Родопите - Борис Дерибеев
Родопски сборник, кн.5, 1983

ОгВин by Rodopski_Starini on Scribdродопски старини, родопите, родопа, огюст, винкел, пътувания из родопите, борис дерибеев

неделя, 4 ноември 2012 г.

Документи по възникването на дружбите "Родина" - Александър Караманджуков

Документи по възникването на дружбите "Родина" - Ал. Караманджуков
Родопски сборник, кн. 4, 1976

ДружРод1 by Rodopski_Starini on ScribdДокументи по възникването и дейността на дружбите "Родина" - Ал. Караманджуков
Родопски сборник, кн. 5, 1983

ДружРод2 by Rodopski_Starini on Scribdродопски старини, родопска история, дружба родина, петър маринов, родопите, възродителен процес, преименуване на помаците, покръстването на помаците, българи мюсюлмани, българи мохамедани, средни родопи, средните родопи, ариф бейски, караманджуков

събота, 3 ноември 2012 г.

Топонимията на община Бял извор - Георги Христов


Топонимията на община Бял извор - Георги Христов
Родопски сборник, кн. 4, 1976

ТопБИзв by Rodopski_Starini on Scribd
родопски старини, родопите, източни родопи, топонимия на община бял извор, родопа,
rhodope, rhodopes, rodopi, mountains, eastern rhodopes,

петък, 2 ноември 2012 г.

Системата на родство в Средните Родопи - Ив. Георгиева, Д. Москова

Системата на родство в Средните Родопи - Иваничка Георгиева, Детелина Москова
Родопски сборник, кн. 4, 1976

РодСрР

родопски старини, родствени връзки, родопите, средни родопи, девин, девинско, арда, ардинско, смолян, смолянско, широка лъка, стойките, лясково, михалково, селча, мугла, чокманово, габрица, фатово, полковник серафимово, турян, смолян, левочево, гела, солища, соколовци, момчиловци, славеино, петково, давидково, чепеларе, бачково, павелско, хвойна, югово, новаково, тополово, арда, могилица, смилян, турян, старцево, неделино, златоград, търън, върбина, баните, малка арда, паспал, стояново, загражден, настан, девин, брезе, триград, жребево, ждребово, ягодина, доспат, сърница, змеица, селча, иваничка георгиева, детелина москова, родопски сборник, ана, аная, боба, бубая, мижо, дайчо, тета, ала, леля, дидеко, бука, инища, амиджа, инге, ингея, етърва, каинча, баджанак, невяста, гелина,

четвъртък, 1 ноември 2012 г.

Археологическа карта на Родопите. Експедиция "Бесика `73"

Материали за археологическа карта на Родопите. Експедиция "Бесика `73"
Родопски сборник, кн. 4, 1976

ЕкспБес by Rodopski_Starini on Scribd
родопски старини, родопите, археологическа експедиция, археологическа карта, траки, беси, пещерско, пазараджишко, пещера, батак, пазарджик, брацигово, разкопки, тракийски некрополи, крепости, rhodopes, thrace, thracian strongholds, rodopi mountains

сряда, 31 октомври 2012 г.

Стою Н. Шишков - Писма и документи.


Стою Н. Шишков през Балканската война 1912-1913. Черти из дейността му и документи, Родопски старини, кн.3, 1972

ДокШ-1 by Rodopski_Starini on ScribdТри неизвестни писма на Стою Н. Шишков до Григор Начович от 1904 г за революционното движение в Ахъчелебийско (Смолянско),
Родопски старини, кн.4, 1976

ДокШ-2 by Rodopski_Starini on Scribdродопски старини, стою шишков, писма и документи, смолян, смолянско, устово, ахъчелеби, ахъчелебийско, покръстването на помаците, балканската война

неделя, 28 октомври 2012 г.

Един старинен култ в Родопите... (почитане на св. Марина) - Иваничка Георгиева


Един старинен култ в Родопите, Странджа и междуречието на Струма и Места. Почитане на св. Марина - Иваничка Георгиева, (липсва началната страница)
Родопски старини, кн.3, 1972

ИвГсвМ by Rodopski_Starini on ScribdВиж също:
Забравената светица - Увод, Валерия Фол
Свещените пещери - Проф. Валерия Фол, 2009
Проф. Валерия Фол за българските свещени планини и нестинарството

родопски старини, родопите, странджа, струма, места, света Марина, забравената светица, светилище, траки, тракийски, сабазий, почитането на св. Марина, пещера света Марина, култът на Артемида, Бендида, тракийска богиня, великата богиня майка, беси, тракийски светилища, тракийско светилище, аязмо, свещени извори

събота, 27 октомври 2012 г.

Български фамилни имена на помохамеданчени родопчани от Смолянско - Анастас Саламбашев

Български фамилни имена на помохамеданчени родопчани от Смолянско - Анастас Саламбашев
Родопски сборник, кн.3, 1972

Саламбашев - БГ фамилни имена by Rodopski_Starini on Scribd
родопски старини, анастас саламбашев, български фамилни имена, българи мохамедани, българи мюсюлмани, помаци, родопите

Разкопки в село Любеново през 1968 г.

Разкопки в село Любеново през 1968 г. - Димчо Аладжов, Дикран Балабанян
Родопски сборник, кн.3, 1972

РазкЛюб by Rodopski_Starini on ScribdРодопски старини, разкопки, село любеново, хасковско, средновековна крепост, тракийски погребални могили, хасково

петък, 26 октомври 2012 г.

Бачковски манастир: датировка на двете църкви и дарители


Към въпроса за датировката на двете църкви в Бачковския манастир, Стефан Бояджиев
Родопски сборник, кн.3, 1972

БачМ1 by Rodopski_Starini on ScribdЕпиграфски свидетелства за български села - дарители на Бачковския манастир, Тодор Герасимов.
Родопски сборник, кн. 3, 1972

БачМ2 by Rodopski_Starini on Scribdродопски старини, родопите, бачково, бачковски манастир, датировка, дарители

четвъртък, 25 октомври 2012 г.

Находки от гръцки монети в Родопите - Йорданка Юрукова


Съкровище от елинистически монети в Родопите - Йорданка Юрукова
Родопски сборник, кн.3, 1972

ГрМон1 by Rodopski_Starini on Scribd-----------------------------------------------------------------

Циркулация на колониални гръцки монети в Източните Родопи - Йорданка Юрукова
Родопски сборник, кн.4, 1976

ГрМон2 by Rodopski_Starini on Scribdродопски старини, гръцки монети, източни родопи, антични монети, колониални гръцки монети, родопите, йорданка юрукова,

сряда, 24 октомври 2012 г.

Записки на Марин Караджов от Чепеларе - М. Ваклинова


Записки на Марин Караджов от Чепеларе - М. Ваклинова
Родопски сборник, кн.3, 1972

ЗапМК-Ч by Rodopski_Starini on Scribd
Виж също:
Снимки от Чепеларе и Бачково, 1923 г, National Geographic
Миналото на Чепеларе - Васил Дечев, кн. 1, 1928 гродопски старин, чепеларе, чепеларско, история, рупчос, ропката, смолян, смолянско, родопите, родопска история

вторник, 23 октомври 2012 г.

Археологически материали от град Девин - М. Ваклинова

Археологически материали от град Девин - М. Ваклинова
Родопски сборник, кн.4, 1976


АрхДев by Rodopski_Starini on Scribdродопски старини, девин, девински край, девинско, археологически материали, средновековни крепости, тракийски некрополи, беден, брезе, настан,

понеделник, 22 октомври 2012 г.

Управниците на АхъЧелеби (Смолянско) - Страшимир Димитров


Управниците на АхъЧелеби (Смолянско) - Страшимир Димитров
Родопски сборник, т. 4, 1976

УпрАЧ by Rodopski_Starini on ScribdРодопски старини, османотурски документи, османски данъчни регистри, турски регистри, централни родопи, смолян, смолянска област, ахъ челеби, ахъчелеби, ахъчелебийско, пашмакли, салих ага, мехмед кьорходжа, енидже карасу, райково, момциловци, дерекьой, константин канев, страшимир димитров, могилица, буково, чепеларе, васил дечов, родопите, родопски управници, войводи, войвода, агуш, салих,

Турски данъчни документи за Смолянско от 17 век - Стефан Андреев


Документи за данъчните и други принудителни задължения на населението от Смолянско и съседните области от 17в - Стефан Андреев
Родопски сборник, кн. 3, 1972

ДанСМ by Rodopski_Starini on Scribd

Турски документи за смолянско и прилежащите райони през 17 в. - Стефан Андреев
Родопски сборник, кн. 4, 1976

ТрДокСм by Rodopski_Starini on Scribd
родопски старини, родопите, смолянско, данъчни задължения, османски регистри, турски данъчни регистри, смолян, стефан андреев, родопски сборник

неделя, 21 октомври 2012 г.

Райковски дамаскин - Маньо Стоянов


Райковски дамаскин - Маньо Стоянов
Родопски сборник, т.3, 1972

Р-Дам by Rodopski_Starini on Scribdродопски старини, родопски диалект, родопски говор, родопите, смолян, райково, дамаскин, рупчоски говори, рупски диалекти

събота, 20 октомври 2012 г.

Късноантичен некропол при с. Беден, См - Маргарита Ваклинова


Късноантичен некропол при с. Беден, Смолянско - Маргарита Ваклинова

Бдн by Rodopski_Starini on Scribdродопски старини, беден, девин, смолян, смолянско, девинско, брезе, широка лъка, тракийски некропол, късноантичен некропол, траки, родопите

петък, 19 октомври 2012 г.

Османотурски документи от селата Могилица и Буково - Цв. Стайкова, 1972


Османотурски документи от селата Могилица и Буково, Смолянско - Цв. Стайкова
Родопски сборник, кн. 3, 1972

МогБук by Rodopski_Starini on Scribdродопски старини, османотурски документи, османски документи, турски документи, могилица, тозбурун, салих ага, буково, смолян, смолянско, ахъчелеби, родопите

понеделник, 15 октомври 2012 г.

Помашки песни от Средните Родопи - Райна Кацарова, СБНУ, кн. 39, 1934 г, част 3


Помашки песни от Средните Родопи - нотирани и записани от Райна Кацарова, СБНУ, кн. 39, 1934 г, част 3
Сборник за народни умотворения и народопис, БАН
1. Девойко мари хубава, Сипи ми вино да пия
2. Юначе, лудо и младо, де ми бе зафчер минало
3. Стани, девойко, погледни дали не са е савнало
4. Девойко мари хубава, не щеш ли търнеш най вода
5. Не ходи, момне ле, на вода, че ми е водай далеко
6. Оле ле, брато, яла до мене
7. Айде, айде да бягаме
8. Руфейко бялко, с кого шъ вървиш
9. Сърдитко ми е любено, край му не фатам защо е
10. Бела съм, бела, юначе
11. Карай, мале, кого караш
12. Ходи ли на ново село, видя ли мома за мене
13. Немой ма, майко, провада агофска жътва да жъна
14. Минка е рано ранила, равни йе двори размела
15. Добре ми дошел, юначе, сърцено да ми разшениш
16. Я излез, Яно мари, на ворх кулена
17. Трендафиле, мое любе, йобърни са, погледни ма
18. Майчинко, мила майчинко, ютре ма рано возвикай
19. Заспала дилбер девойка ф чостана гора зелена
20. Кадона седи в бахчона
21. Какво е ново станало в Мемково село голямо
22. Заплакала е, джайнем, Стара-планина
23. Да мога да та измамя, из село да та изведа
24. Севдице, пиле шерано, чем де са збираш торнуваш
25. Селим е меджо збирало, жьолтана жоатва (крадена девойка)
26. Сипи ми вино да пиям
27. Не фалим ти са, юначе, фурка - вретено не знаям
28. Китчице,мари китчице, дай ми нож да се йободам
29. Я га си оди на долу, че си са с любе срещнахме
30. Мари момиче, пиленце, къде си сама торнала?
31. Карамфилко дилберко, ти червена ябълко
32. Сечером темна е могла, хей, из могла до три девойки
33. Мари момиченце, ни мало-ни големко, стига стои кърши мене
34. Льейнала мома под сянка, пембен съ й юрган покрила
35. Та чули ли сте, не ли сте, кена е нойво станало в Скечен
36. Юнако, вакло юнако, кога заградиш конака
37. Ала имам снашка
38. Росице, руса девойко, що ти преливат очинки
39. Ситна е роса роснала на високана планина /карагьоз/
40. Торнала мома на вриз на вода
41. Ясно йе слонце йогряло
42. Галихме са, пиленце, искахме са
43. Аман ми, аман, майчинко, за срешничконо момиче
44. Триста са пушки пукнале, триста мизаре тръгнале
45. Тъй чули ли сте, не сте ли, какво е ново станало в Смилян
46. Проводи ма, майчинко, на водица
47. Алие, любе Алие, от севдьо да са юмира /същата като Бекиро/
48. Мари момиченце, стига седи кърши мене
49. Али паша е кондисал, студена вода заптисал
50. Излези ми, йотвори ми, ветер дуе мене мрази, роса роси кон ми кваси
51. Жени са глави, младо момиче, и мене хабер на твойна сватба
52. Аман ми рекох, майчинко, за срешничконо момиче
53. Задали са са, подали, двана Асана писани /магьо/
54. Жени ма,майко, годи ма, доде съм малък и глупав
55. Не ходи, момне ле, на вода, че ти е далеко водана
56. Хубав и каматен съм, ала ме моми не галят
57. Женилка, пуста главилка
58. Прекрати, майко, сермяна, та да си прода йофцене
59. Нюринко, къде си сама тарнала
60. Анифка патен збаркала
61. Тайбинко, кузум пилянце
62. Излези, майчо, погледай какво е пиле минало
63. Девойко мари хубава
64. Исифинка болна лежи, болна лежи душа бере
65. Йоженила, йодомила ма си на накова старо йобрадатничище
66. Атидже, кебар момиче, оти ти плачат очинки, пък ти са смее лицено
67. Задало са е, подало, йоддолу вакъл Раифа
68. Кена е ново станало в Кестенджик
69. Хоро са вие без тебе, Байрам играят без тебе
70. Кена е ново станало в Райково село големо
71. Мъчиш се да ма измамиш
72. Притекал е червен чучур, та занел е нована гемия
73. Невзинко моме хубава, ваше е село голямо, има ли мома за мене
74. Садефинко ле, пиленце, Незефинко ле, ягненце, ага си ма галила йот не си ми казала
75. Бистра е река текнала, занела странджан босилек
76. Зейринка си е тарнала от Смилен село голямо
77. Имала майка едничък синчец
78. Шалваре, пусти, червени
79. Водице, бистра, студена
80. Сънлива мома, дремлива
81. Дошлеле ми са севдене, наполнили са дворено
82. Доне си ми, мари, отключкове, да отворим, мари, шерен сандък
83. Салихо, любе Салихо, какво ми найде махана
84. Айшенце, кузум девойче, оти ми си кимна, кахърна
85. Йопери ми, бре джайнем, чеврицана
86. Подзим съм легнало
87. Юнак си карат из село, назад му роки ворзани
88. Имаш ли севда за мене
89. Коне, коне, сиво коне,
90. Кога са з Браим галейми, голяма сьевда имайми
91. Нема ли майке, дели Йемер, да та наючи, да та приючиВидео:
БНР пази в архива си последното интервю с Костадин Дурев
В рубриката, посветена на 80-годишнината на БНР, Хоризонт представя последното интервю с Костадин Дурев. Популярният певец ни напусна през 2011 година.
Дурев е роден е на 20 октомври 1919 г. в Широка Лъка и е завършил Софийската духовна семинария. През 1937 година, докато още учи в Семинарията, е първата му изява в радиото. След завършването на семинарията записва богословие. Явява се и на приравнителни изпити Първа мъжка гимназия, след което записва да учи медицина.
През 1951 г. завършва специализация в ИСУЛ по физиотерапия. През 1952 г. Дурев от София идва в Широка лъка. В същото време Георги Бояджиев издирва изпълнители на родопски песни. Двамата с Дурев записват пет родопски песни на магнетофон. Песента „Девойко мари хубава“ Дурев записва през 1955 година. Тя веднага става мелодия на годината по Радиото. Записва я с оркестъра на Радио София, а не с гайда, защото гласът му е по-висок от този на гайдата.
Дурев е носител на златни медали на събор в Копривщица през 1963 година на Агликина поляна. Има издадена малка плоча с негова снимка в родопска носия.
Песента „Девойко, мари, хубава“ в изпълнение на Дурев е включена в компилацията „Вечните песни на България".

"Девойко мари хубава" записът го направих 1955 г за пръв път, а преди това съм правил други записи, общо имах записи на 50 песни, родопски - тия които ги пеем главно в Широка лъка - тоя район, аз съм от Широка лъка. Обаче, голяма част сега останали са в радио в София, около 15-16 песни, щото повечето бяха българомохамедански - тука от района ходих по селата, нали такава ми беше работата като лекар, отговарях по борбата с туберколозата.
Девойко мари хубава, тя е българомохамеданска, ние в Широка лъка не я пеем - аз я научих в Мугла, при един гуляй там се събраха, цяла нощ я пяхме, научих я и след това я записах. А пък другите зарад имената - "Бре, Асане" да речеме, "Бре, Асане, порво любе", ""Изгори ме изсуши ме, Фейминко ле моме" те зарад имената, когато имаше Възродителен процес, затова ги шкартираха зарад имената.
Абе единствената песен съм забелязал дето има такова турско име де, Руфинка е болна легнала, Руфинка, Руфия - нея си я пускат, тя е много хубава песен де, след като Васил Михайлов я изпя във филма "Краят на песента", е пееше я в компании де, пък иначе по радиото - не."

1. Девойко мари хубава, сипи ми вино да пия


20. Кадона седи в бахчона


-------------------------------------------------------------------
Виж също:
Средно-родопски песни - нотирани от Ангел Букорещлиев, СБНУ, кн. 39, 1934 г, част 1
Родопски песни - нотирани и записани от Васил Стоин, СБНУ, кн. 39, 1934 г, част 2
Помашки песни от Средните Родопи - Райна Кацарова, СБНУ, кн. 39, 1934 г, част 3
Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)


родопски старини, родопски песни, средните родопи, средни родопи, родопа, васил стоин, сборник за народни умотворения и книжнина, сбну, бан, българската академия на науките, помашки песни, хора, хайдушки, седянка, меджия, меджо, обредни песни, празнични песни, ангел букурещлиев, райна кацарова, помаци, помашка, помашки песни, доспат, дьовлен, девин, широка лъка, мугла, барутин, чавдар, дерджилери, кожари, касъка, наиплий, кестен, кестенджик, балабан, ягодина, девинско, настан,

Родопски песни - нотирани и записани от Васил Стоин, СБНУ, кн. 39, 1934 г, част 2


Родопски песни - нотирани и записани от Васил Стоин,
Сборник за народни умотворения и народопис, кн. 39, 1934 г, част 2
Издава Българската академия на науките в София
Виж също:
Средно-родопски песни - нотирани от Ангел Букорещлиев, СБНУ, кн. 39, 1934 г, част 1
Родопски песни - нотирани и записани от Васил Стоин, СБНУ, кн. 39, 1934 г, част 2
Помашки песни от Средните Родопи - нотирани и записани от Райна Кацарова, СБНУ, кн. 39, 1934 г, част 3
Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)

родопски старини, родопски песни, средните родопи, средни родопи, родопа, васил стоин, сборник за народни умотворения и книжнина, сбну, бан, българската академия на науките, помашки песни, хора, хайдушки, седянка, меджия, меджо, обредни песни, празнични песни,

неделя, 14 октомври 2012 г.

Средно-родопски песни - нотирани от Ангел Букорещлиев, СБНУ, кн. 39, 1934 г, част 1


Средно Родопски песни - СБНУ, кн. 39, 1934 г, част 1
Нотирани от Ангел Букорещлиев, записани от Н. Вранчев и С. Боянов

39-1934-1 by Rodopski_Starini on Scribd


Виж също:
Средно-родопски песни - нотирани от Ангел Букорещлиев, СБНУ, кн. 39, 1934 г, част 1
Родопски песни - нотирани и записани от Васил Стоин, СБНУ, кн. 39, 1934 г, част 2

Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)

родопски старини, родопски песни, средните родопи, средни родопи, родопа, ангел букурещлиев, сборник за народни умотворения и книжнина, сбну, бан, българската академия на науките

понеделник, 1 октомври 2012 г.

А. Саламбашев - Топонимични успоредици в Смолянско

А. Саламбашев - Топонимични успоредици в Смолянско.
1. По-важни особености на смолянския говор, отразени в местни имена
2. Старинни местни имена
3. Произход и класификация на местни имена от Смолянско

родопски старини, топонимия, местни имена, местности, смолянско

събота, 29 септември 2012 г.

За стопанския облик и за феодалните задължения на някои селища в Родопите - Б. Цветкова

За стопанския облик и за феодалните задължения на някои селища в Родопите и прилежащите райони през XV - XVII в, Б. Цветкова, Родопски сборник, т.2, 1969 г

Цветкова by Rodopski_Starini on Scribd


сряда, 26 септември 2012 г.

Демографски отношения и проникване на исляма в Западните Родопи и долината на Места през XV-XVII в. - Страшимир Ат. Димитров

Демографски отношения и проникване на исляма в Западните Родопи и долината на Места през XV-XVII в. - Страшимир Ат. Димитров, Родопски сборник, т. 1, 1965

СтрДимЗапРод by Rodopski_Starini on ScribdВиж също:
Eвгений Радушев - Помаците. Християнство и Ислям в Западните Родопи. Първа глава
Eвгений Радушев - Помаците. Втора глава
Eвгений Радушев - Помаците. Трета глава


родопски старини, ислям, западни родопи, места, чеч, неврокоп, българи мохамедани, българи мюсюлмани, помаци, страшимир, димитров, страшимир димитров

Речник на диалектни думи от Смолян - Е. Субашиев

Речник на диалектни думи от Смолян - Е. Субашиев. Родопски сборник, т.2, 1965


Виж също:
Родопски речник. Второ допълнение - Тодор Стойчев, 1983
Тодор Стойчев - Родопски речник. Допълнение, 1970
Тодор Стойчев - Родопски речник, 1965
Любомир Милетич - Източните български говори, 1905
Към историята на българския език - Б. Цонев, 1903
Б. Цонев - Поправки и допълнения към Милетичевата книга "Източните български говори" - 1905
Б. Цонев - Увод в историята на българския език, 1901
Рупски говори. Безпредложни конструкции на мястото на стари падежи - Н. Павлова, 1980
Рупски говори. Изравняване на формите за мъжки и среден род - М. Китанова, 1980
Любомир Милетич - Търлиското евангелие от 1861
Александър Тeодоров Балан - "Един особен звук в родопското наречие", 1904
П. Р. Славейков - Рупското или рупаланско наречие, 1882
"Родопското наречие" - Христо Попконстантинов, 1889
Л. Милетич - Фонетични особености на помашките говори в Чепинско, 1905
Л. Милетич - Старобългарска граматика, 1906
Л. Милетич - Родопските диалекти на българския език, 1912 (на немски)
Западнорупски диалекти в Търлиското евангелие - Т. Дерекювлиев
Развой на гласна ѣ (ят) в източните родопски говори - Мирослав Михайлов
Езикови бележки из с. Бачково - Ст. Шишков, 1905
Родопски говори - Дребни синтактични бележки върху употребата на лу, лю, ле, ляй и хамен, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 11, Дован хисар, Дедеагачко. Ст. Шишков, 1907
Родопски говори - 10, Дован хисар, Дедеагачко. Ст. Шишков, 1907
Родопски говори - 9, Дован хисар, Дедеагач. Ст. Шишков, 1907
Родопски говори - 8, Ст. Шишков 1907. Говорът в Дован Хисар, Дедеагачко
Родопски говори - 7, Стою Шишков, 1907. Говорът на Кетенлъшките помаци
Родопски говори - 6, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 5, Ст. Шишков, 1906 /Смилян, Тозборун - Могилица, Пашмакли - Смолян/
Родопски говори - 4, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 3, Ударението в централния ахъ-челебийски говор, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 2, Отглаголни именни форми, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 1, Суфикси за увеличителни и умалителни имена, Ст. Шишков, 1905
Неопределителни местоименни форми в българските диалекти - Марияна Витанова
Максим Младенов - Говорите в Родопите
Сребрю Георгиев - Говорът в с. Чешнегир, 1907
Тълковен речник на турцизмите в българския език - Весела Кръстева
Речник на думи турски и гръцки в езика български - М. Павлев, Ал. Живков, 1855 г


родопски старини, родопски диалект, рупски диалект, родопски говори, средни родопи, смолян, субашиев, смолянско, българи мюсюлмани, българи мохамедани, помаци, pomaks, bulgarian dialects, rhodopes, rodopi, rhodopi, rodopski