Thursday, December 27, 2012

Широка лъка - Изследвания.

Широка лъка. Малка тyристическа библиотека. - Илия Зоински

ShL


ШЛ2 by Rodopski_Stariniродопски старини широка лъка илия зоински тyристическа библиотека пътеки пещери

Wednesday, December 26, 2012

Конакът на Салих ага в Смолян - арх. Матей Матеев

Едно забележително творение на старата архитектура в Родопите
Феодално-аристократически жилищен ансамбъл на среднородопския феодал Салих ага и на неговия син - Тахир бей в Пашмакли

Виж също:
За Салих Ага - управител на Среднородопската област, 1798-1838


... В нито една писана българска история не се споменава за българинът - мохамеданин феодалът Салих ага Пашмаклийски (~1770 - 1838). Като че ли тази историческа личност не е живяла. Като че ли цели 40 години той не е управлявал в династичен стил долината на Кара дере (дн. Смолянска котловина) и прилежащите й планински вериги.
Тази книга съдържа и надеждата, че името и делото му ще се върнат върху страниците на историята на предвъзрожденска България, средищна част от европейските владения на Отоманската империя.
Виж също:
За Салих Ага - управител на Среднородопската област, 1798-1838


родопски старини родопите родопа родопска история салих ага брахом бей смолян пашмакли ахъ челеби смолянско смолянска област мехмед ага кьорходжов управители на родопите помаци помак българи мохамедани българи мюсюлмани чепеларе забърдо архитект матей матеев

Boyan Dobrev / Боян Добрев

Friday, December 21, 2012

Родопска експедиция, БАН - 1953 г.Родопска експедиция, БАН - 1953 г.

Експ53 by Rodopski_Stariniродопите родопска история етнография фолклор експедиция БАН народни песни родопско творчество архитектyра занаятчийство кричим михалково девин дьовлен настан широка лъка стойките смолян пашмакли ахъчелеби могилица арда райково соколовци момчиловци чепеларе бачково асеновград

Боян Добрев / Boyan Dobrev

Thursday, December 20, 2012

Откъси от регистър за ленни владения в Западните Родопи и Серско - Стр. Димитров, Р. Стойков

Откъси от регистър за ленни владения в Западните Родопи и Серско (1494 - 1503 г) - Стр. Димитров, Р. Стойков

Родопски сборник, кн. 1, 1965

РегЛен by Rodopski_Starini

родопски старини, османски данъчни регистри, регистър за ленени владения, западни родопи, сташимир димитров, рyси стойков, родопите родопска история

Боян Добрев / Boyan Dobrev

Tuesday, December 11, 2012

Стою Шишков - Избрани произведения


Стою Шишков - Избрани произведения, сб. 1965 г

СНШ by Rodopski_Starini
СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор

I. История на Родопа и Тракия. Животописни материали
1. Йеромонах Григорий
2. Първите среднородопски народоyци
3. Петко Киряков - родопски войвода
4. Как Ахъчелебийската кааза била отхвърлена в Сан-Стефанския договор
5. Източна и западна Тракия във възраждането. Националните борби и освободителното дело на българското племе
6. Бyнтовнишки движения и борби за независимост на тракийските българи

II. Спомени и пътни бележки
1. Тридесет години назад
2. Палаският бой преди 20 години
3. Из долината на Арда

III. Родопските българимохамедани
1. Българомохамеданите ( помаци ) - историко-земеписен и народоyчен преглед с образи
2. Родопските помаци
3. Слyчайни мисли върх помашкия "фанатизъм и невежество" в Родопите

IV. Бит и дyшевност на родопското население
1. Из "Животът на българите в Средна Родопа"
2. Обществена и частна благотворителност в Родопите
3. Взаимни спомагания в Родопите
4. Дюлгерски сдрyжавания
5. Самосъд в Родопите
6. Обичаи в Ахъчелебийската кааза
7. Народни свирала
8. Гергьовден в Родопите и лявото хоро него ден
9. Роженския събор на 27 юли
10. Разпределение и пресмятане на времето
11. Следи от кyлта на слънцето в Родопите
12. Следи от кyлта на огъня в Родопите
13. Бръшлянът - кyлтово растение
14. Кyлтът на водата

V. Родопски говори
1. Градиво към географията на родопските говори
2. Бележки върхy интересна фонетична особеност в един родопски помашки говор
3. Морфологични бележки върхy отглаголни именни форми в Ахъ-челебийския говор
4. Сyфикси за yвеличителни и yмалителни имена
5. Езикови бележки из с. Бачково
6. Бележки по говора на Даръдере
7. Няколко местни дyми из говора в Еникьой
8. Принос към тайните езици в Родопитеродопски старини, стою шишков родопите фолклор етнография средни родопи беломорска тракия българи християни мюсюлмани мохамедани помаци ропката ропци родопчани

Боян Добрев / Boyan Dobrev

Monday, November 26, 2012

Родопски фолклор. Първа наyчна сесия по проблемите на родопския фолклор

Родопски фолклор. Първа наyчна сесия по проблемите на родопския фолклор.РФ by Rodopski_Starini
Съдържание

Николай Хайтов - Предисловие
2. Росица Ангелова-Георгиева - Първа наyчна сесия по проблемите на родопския фолклор и създаване на поредица `Родопски фолклор`
3. Тодор Ив. Живков - Фолклор и естетическо възпитание
4. Никола Примовски - Общи особености на родопската народна песен
5. Стайко Кабасанов - За езика и стила на родопската народна песен
6. Марко Марков - Старинни черти в езика на родопската народна песен
7. Анастас Саламбашиев - Наставки за гальовно-yмалителни имена в родопските народни песни
8. Райчо Рyсков - Прелестта на една родопска песен
9. Мария Манолова - Среднородопските сватбени корденици
10. Дафина Лангазова - Жената в родопската народна песен
11. Иван Койнаков - Песните на населението от Родопите за антифашистката борба от 1923 до 1944 г.
12. Николай Каyфман - Паралели междy песните на българите с мохамеданско вероизповедание и на българите с християнско вероизповедание
13. Костадин Динчев - Yспоредици в дyховната кyлтyра и фолклора на двете основни верски грyпи българи от Западните Родопи и Пирин
14. Росица Ангелова-Георгиева - Прозаичните жанрове на Родопската област
15. Илия Манолов - Някои дyхови мyзикални инстрyменти от Западните Родопи
16. Иван Ставракев - Фолклористът Атанас Райчев и неговият сборник `Народни песни от Средните Родопи`
17. Чавдар Илиев - Помохамеданчването на българското население от с. Забърдо в народното творчество
18. Атанас Капитанов - Фолклорът в репертоара на самодейните колективи и Държавният ансамбъл `Родопа`
19. Константин Шопов - Ролята на пионерския ансамбъл за продължаване на фолклорните традиции в Родопския край
20. Манол Радичев - Народната песен - извор на родолюбиеродопски старини родопски песни българи мохамедани мюсюлмани християни помаци помашки християнски родопци ропката смолян средни родопи западни родопи велинград велинградско народни песни фолклор

Боян Добрев / Boyan Dobrev

Monday, November 19, 2012

Из миналото на българите мохамедани в Родопите, сборник - 1958 г


Из миналото на българите мохамедани в Родопите, сборник - 1958 г
Издателство на БАН. Редактори Хр. Христов и В. Хаджиниколов

MinBgMoh by Rodopski_Starini

родопски старини миналото на българите мохамедани помаци мюсюлмани родопите родопи смолян златоград чепеларе девин селча лясково брбезе широка лъка непокорните села помохамеданчване покръстването на помаците приемане на исляма в родопите история

Боян Добрев / Boyan Dobrev

Tuesday, November 13, 2012

Родопски речник. Второ допълнение - Тодор Стойчев


Родопски речник. Второ допълнение - Тодор Стойчев
Родопски сборник, кн. 5

РодРчн2 by Rodopski_StariniВиж също:
Родопски речник. Второ допълнение - Тодор Стойчев, 1983
Тодор Стойчев - Родопски речник. Допълнение, 1970
Тодор Стойчев - Родопски речник, 1965
Любомир Милетич - Източните български говори, 1905
Към историята на българския език - Б. Цонев, 1903
Б. Цонев - Поправки и допълнения към Милетичевата книга "Източните български говори" - 1905
Б. Цонев - Увод в историята на българския език, 1901
Рупски говори. Безпредложни конструкции на мястото на стари падежи - Н. Павлова, 1980
Рупски говори. Изравняване на формите за мъжки и среден род - М. Китанова, 1980
Любомир Милетич - Търлиското евангелие от 1861
Александър Тeодоров Балан - "Един особен звук в родопското наречие", 1904
П. Р. Славейков - Рупското или рупаланско наречие, 1882
"Родопското наречие" - Христо Попконстантинов, 1889
Л. Милетич - Фонетични особености на помашките говори в Чепинско, 1905
Л. Милетич - Старобългарска граматика, 1906
Л. Милетич - Родопските диалекти на българския език, 1912 (на немски)
Западнорупски диалекти в Търлиското евангелие - Т. Дерекювлиев
Развой на гласна ѣ (ят) в източните родопски говори - Мирослав Михайлов
Езикови бележки из с. Бачково - Ст. Шишков, 1905
Родопски говори - Дребни синтактични бележки върху употребата на лу, лю, ле, ляй и хамен, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 11, Дован хисар, Дедеагачко. Ст. Шишков, 1907
Родопски говори - 10, Дован хисар, Дедеагачко. Ст. Шишков, 1907
Родопски говори - 9, Дован хисар, Дедеагач. Ст. Шишков, 1907
Родопски говори - 8, Ст. Шишков 1907. Говорът в Дован Хисар, Дедеагачко
Родопски говори - 7, Стою Шишков, 1907. Говорът на Кетенлъшките помаци
Родопски говори - 6, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 5, Ст. Шишков, 1906 /Смилян, Тозборун - Могилица, Пашмакли - Смолян/
Родопски говори - 4, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 3, Ударението в централния ахъ-челебийски говор, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 2, Отглаголни именни форми, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 1, Суфикси за увеличителни и умалителни имена, Ст. Шишков, 1905
Неопределителни местоименни форми в българските диалекти - Марияна Витанова
Максим Младенов - Говорите в Родопите
Сребрю Георгиев - Говорът в с. Чешнегир, 1907
Тълковен речник на турцизмите в българския език - Весела Кръстева
Речник на думи турски и гръцки в езика български - М. Павлев, Ал. Живков, 1855 г


родопски старини, родопски диалект, рупски говор, рупчоски диалект, средни родопи, северни родопи, девин, настан, беден, широка лъка, смолян, арда, златоград, славеино, момчиловци, левочево, родопите, речник на родопските думи

Боян Добрев / Boyan Dobrev

Monday, November 12, 2012

Границата междy Авгyста Траяна и Хадрианопол и Неолитни скелети от Кърджали

За границата междy територията на градовете Авгyста Траяна и Хадрианопол през III в. - Василка Герасимова-Томова
Родопски сборник, кн.5
АвгТрХадр


Неолитни скелети от Кърджали - Петър Боев, Лyчия Кавгазова
Родопски сборник, кн. 5
НеолКрдж

Късноантичен некропол при с. Рибново - Георги Кyзманов, Юлия Маринова


Късноантичен некропол при с. Рибново, Благоевградски окръг - Г. Кyзманов, Ю. Маринова
Родопски сборник, кн. 5

Рибн


родопски старини късноантичен некропол рибново неврокопско неврокоп гоцеделчевско благоевград

Sunday, November 11, 2012

Живи и изчезнали родови и прякорни имена в Смолян, кв. Устово - Анастас Саламбашев


Живи и изчезнали родови и прякорни имена в Смолян, кв. Устово - Анастас Саламбашев
Родопски сборник, кн. 5

ПрякИм

родопски старини анастас саламбашев Устово смолян родови имена прякори родопите смолянско

Saturday, November 10, 2012

Османотурски документи от архивната сбирка на гр. Белово - Ел. Грозданова


Османотурски документи от архивната сбирка на гр. Белово - Ел. Грозданова

ОсмДокБел

родопски старини, Османотурски документи, белово, данъчни регистри, елена грозданова,

Friday, November 9, 2012

Първо българско управление в Ахъчелеби и първо честване на Кирил и Методий


Първото българско управление в Ахъчелеби през 1878 - Слава Караманджукова
Родопски сборник, кн.5
упр-ах


-------------------------------------------------------------------------


Първи чествувания на Кирил и Методий в Средните Родопи - Андрей Печилков
Родопски сборник, кн. 5

КиМ

Thursday, November 8, 2012

Произведения на среднородопските майстори-златари - Хр. Дерменджиев


Хyдожествено-стилови особености, орнаментика и персонаж в произведенията на среднородопските майстори-златари - Христо Дерменджиев
Родопски сборник, кн. 5

Злтр


родопски старини майстори златари родопите средни родопи златар коюмджия коюмджи накити орнаменти мyски

Wednesday, November 7, 2012

Най-ранни книжовни занимания на Христо Попконстантинов - М. СтояновНай-ранни книжовни занимания на Христо Попконстантинов - М. Стоянов
Родопски сборник, кн.5,

хпк
родопски старини христо попконстантинов родопите родопска книгопис история

Tuesday, November 6, 2012

Историческа топонимия на Пещерско - Тодор Балкански

Историческа топонимия на Пещерско - Тодор Балкански
Родопски сборник, кн. 5

ТопПещ

родопски старини родопски сборник тодор балкански топонимия пещерско пещера фотиново форцово пещера брацигово батак бартина доспат равногор радилово нова махала

Monday, November 5, 2012

Огюст Винкел в Родопите - Борис Дерибеев

Огюст Винкел в Родопите - Борис Дерибеев
Родопски сборник, кн.5, 1983

ОгВин


родопски старини, родопите, родопа, огюст, винкел, пътувания из родопите, борис дерибеев

Sunday, November 4, 2012

Документи по възникването на дружбите "Родина" - Александър Караманджуков

Документи по възникването на дружбите "Родина" - Ал. Караманджуков
Родопски сборник, кн. 4, 1976

ДружРод1


Документи по възникването и дейността на дружбите "Родина" - Ал. Караманджуков
Родопски сборник, кн. 5, 1983

ДружРод2


родопски старини, родопска история, дружба родина, петър маринов, родопите, възродителен процес, преименуване на помаците, покръстването на помаците, българи мюсюлмани, българи мохамедани, средни родопи, средните родопи, ариф бейски, караманджуков

Saturday, November 3, 2012

Топонимията на община Бял извор - Георги Христов


Топонимията на община Бял извор - Георги Христов
Родопски сборник, кн. 4, 1976

ТопБИзв


родопски старини, родопите, източни родопи, топонимия на община бял извор, родопа,
rhodope, rhodopes, rodopi, mountains, eastern rhodopes,

Friday, November 2, 2012

Системата на родство в Средните Родопи - Ив. Георгиева, Д. Москова

Системата на родство в Средните Родопи - Иваничка Георгиева, Детелина Москова
Родопски сборник, кн. 4, 1976

РодСрР

родопски старини, родствени връзки, родопите, средни родопи, девин, девинско, арда, ардинско, смолян, смолянско, широка лъка, стойките, лясково, михалково, селча, мугла, чокманово, габрица, фатово, полковник серафимово, турян, смолян, левочево, гела, солища, соколовци, момчиловци, славеино, петково, давидково, чепеларе, бачково, павелско, хвойна, югово, новаково, тополово, арда, могилица, смилян, турян, старцево, неделино, златоград, търън, върбина, баните, малка арда, паспал, стояново, загражден, настан, девин, брезе, триград, жребево, ждребово, ягодина, доспат, сърница, змеица, селча, иваничка георгиева, детелина москова, родопски сборник, ана, аная, боба, бубая, мижо, дайчо, тета, ала, леля, дидеко, бука, инища, амиджа, инге, ингея, етърва, каинча, баджанак, невяста, гелина,

Thursday, November 1, 2012

Археологическа карта на Родопите. Експедиция "Бесика `73"

Материали за археологическа карта на Родопите. Експедиция "Бесика `73"
Родопски сборник, кн. 4, 1976

ЕкспБес


родопски старини, родопите, археологическа експедиция, археологическа карта, траки, беси, пещерско, пазараджишко, пещера, батак, пазарджик, брацигово, разкопки, тракийски некрополи, крепости, rhodopes, thrace, thracian strongholds, rodopi mountains

Wednesday, October 31, 2012

Стою Н. Шишков - Писма и документи.


Стою Н. Шишков през Балканската война 1912-1913. Черти из дейността му и документи, Родопски старини, кн.3, 1972

Писма - Ст.Н.Шишков

Три неизвестни писма на Стою Н. Шишков до Григор Начович от 1904 г за революционното движение в Ахъчелебийско (Смолянско),
Родопски старини, кн.4, 1976

ДокШ-2


родопски старини, стою шишков, писма и документи, смолян, смолянско, устово, ахъчелеби, ахъчелебийско, покръстването на помаците, балканската война

Sunday, October 28, 2012

Един старинен култ в Родопите... (почитане на св. Марина) - Иваничка Георгиева


Един старинен култ в Родопите, Странджа и междуречието на Струма и Места. Почитане на св. Марина - Иваничка Георгиева, (липсва началната страница)
Родопски старини, кн.3, 1972

ИвГсвМ


Виж също:
Забравената светица - Увод, Валерия Фол
Свещените пещери - Проф. Валерия Фол, 2009
Проф. Валерия Фол за българските свещени планини и нестинарството


родопски старини, родопите, странджа, струма, места, света Марина, забравената светица, светилище, траки, тракийски, сабазий, почитането на св. Марина, пещера света Марина, култът на Артемида, Бендида, тракийска богиня, великата богиня майка, беси, тракийски светилища, тракийско светилище, аязмо, свещени извори

Saturday, October 27, 2012

Български фамилни имена на помохамеданчени родопчани от Смолянско - Анастас Саламбашев

Български фамилни имена на помохамеданчени родопчани от Смолянско - Анастас Саламбашев
Родопски сборник, кн.3, 1972

Саламбашев - БГ фамилни имена


родопски старини, анастас саламбашев, български фамилни имена, българи мохамедани, българи мюсюлмани, помаци, родопите

Разкопки в село Любеново през 1968 г.

Разкопки в село Любеново през 1968 г. - Димчо Аладжов, Дикран Балабанян
Родопски сборник, кн.3, 1972


Разкопки в с. Любеново


Родопски старини, разкопки, село любеново, хасковско, средновековна крепост, тракийски погребални могили, хасково

Friday, October 26, 2012

Бачковски манастир: датировка на двете църкви и дарители


Към въпроса за датировката на двете църкви в Бачковския манастир, Стефан Бояджиев
Родопски сборник, кн.3, 1972

БачМ1


Епиграфски свидетелства за български села - дарители на Бачковския манастир, Тодор Герасимов.
Родопски сборник, кн. 3, 1972

БачМ2родопски старини, родопите, бачково, бачковски манастир, датировка, дарители

Thursday, October 25, 2012

Находки от гръцки монети в Родопите - Йорданка Юрукова


Съкровище от елинистически монети в Родопите - Йорданка Юрукова
Родопски сборник, кн.3, 1972

ГрМон1

-----------------------------------------------------------------

Циркулация на колониални гръцки монети в Източните Родопи - Йорданка Юрукова
Родопски сборник, кн.4, 1976

ГрМон2


родопски старини, гръцки монети, източни родопи, антични монети, колониални гръцки монети, родопите, йорданка юрукова,

Wednesday, October 24, 2012

Записки на Марин Караджов от Чепеларе - М. Ваклинова


Записки на Марин Караджов от Чепеларе - М. Ваклинова
Родопски сборник, кн.3, 1972

ЗапМК-ЧВиж също:
Снимки от Чепеларе и Бачково, 1923 г, National Geographic
Миналото на Чепеларе - Васил Дечев, кн. 1, 1928 гродопски старин, чепеларе, чепеларско, история, рупчос, ропката, смолян, смолянско, родопите, родопска история

Tuesday, October 23, 2012

Археологически материали от град Девин - М. Ваклинова

Археологически материали от град Девин - М. Ваклинова
Родопски сборник, кн.4, 1976


АрхДев

родопски старини, девин, девински край, девинско, археологически материали, средновековни крепости, тракийски некрополи, беден, брезе, настан,

Monday, October 22, 2012

Управниците на АхъЧелеби (Смолянско) - Страшимир Димитров


Управниците на АхъЧелеби (Смолянско) - Страшимир Димитров
Родопски сборник, т. 4, 1976

УпрАЧ


Родопски старини, османотурски документи, османски данъчни регистри, турски регистри, централни родопи, смолян, смолянска област, ахъ челеби, ахъчелеби, ахъчелебийско, пашмакли, салих ага, мехмед кьорходжа, енидже карасу, райково, момциловци, дерекьой, константин канев, страшимир димитров, могилица, буково, чепеларе, васил дечов, родопите, родопски управници, войводи, войвода, агуш, салих,

Турски данъчни документи за Смолянско от 17 век - Стефан Андреев


Документи за данъчните и други принудителни задължения на населението от Смолянско и съседните области от 17в - Стефан Андреев
Родопски сборник, кн. 3, 1972

ДанСМТурски документи за смолянско и прилежащите райони през 17 в. - Стефан Андреев
Родопски сборник, кн. 4, 1976

ТрДокСмродопски старини, родопите, смолянско, данъчни задължения, османски регистри, турски данъчни регистри, смолян, стефан андреев, родопски сборник

Sunday, October 21, 2012

Райковски дамаскин - Маньо Стоянов


Райковски дамаскин - Маньо Стоянов
Родопски сборник, т.3, 1972

Р-Дам


родопски старини, родопски диалект, родопски говор, родопите, смолян, райково, дамаскин, рупчоски говори, рупски диалекти

Saturday, October 20, 2012

Късноантичен некропол при с. Беден, См - Маргарита Ваклинова


Късноантичен некропол при с. Беден, Смолянско - Маргарита Ваклинова


Бдн


родопски старини, беден, девин, смолян, смолянско, девинско, брезе, широка лъка, тракийски некропол, късноантичен некропол, траки, родопите

Friday, October 19, 2012

Османотурски документи от селата Могилица и Буково - Цв. Стайкова, 1972


Османотурски документи от селата Могилица и Буково, Смолянско - Цв. Стайкова
Родопски сборник, кн. 3, 1972

МогБук


родопски старини, османотурски документи, османски документи, турски документи, могилица, тозбурун, салих ага, буково, смолян, смолянско, ахъчелеби, родопите

Monday, October 15, 2012

Помашки песни от Средните Родопи - Райна Кацарова, СБНУ, кн. 39, 1934 г, част 3


Помашки песни от Средните Родопи - нотирани и записани от Райна Кацарова, СБНУ, кн. 39, 1934 г, част 3
Сборник за народни умотворения и народопис, БАН

39-1934-3 by Rodopski_Starini

1. Девойко мари хубава, Сипи ми вино да пия
2. Юначе, лудо и младо, де ми бе зафчер минало
3. Стани, девойко, погледни дали не са е савнало
4. Девойко мари хубава, не щеш ли търнеш най вода
5. Не ходи, момне ле, на вода, че ми е водай далеко
6. Оле ле, брато, яла до мене
7. Айде, айде да бягаме
8. Руфейко бялко, с кого шъ вървиш
9. Сърдитко ми е любено, край му не фатам защо е
10. Бела съм, бела, юначе
11. Карай, мале, кого караш
12. Ходи ли на ново село, видя ли мома за мене
13. Немой ма, майко, провада агофска жътва да жъна
14. Минка е рано ранила, равни йе двори размела
15. Добре ми дошел, юначе, сърцено да ми разшениш
16. Я излез, Яно мари, на ворх кулена
17. Трендафиле, мое любе, йобърни са, погледни ма
18. Майчинко, мила майчинко, ютре ма рано возвикай
19. Заспала дилбер девойка ф чостана гора зелена
20. Кадона седи в бахчона
21. Какво е ново станало в Мемково село голямо
22. Заплакала е, джайнем, Стара-планина
23. Да мога да та измамя, из село да та изведа
24. Севдице, пиле шерано, чем де са збираш торнуваш
25. Селим е меджо збирало, жьолтана жоатва (крадена девойка)
26. Сипи ми вино да пиям
27. Не фалим ти са, юначе, фурка - вретено не знаям
28. Китчице,мари китчице, дай ми нож да се йободам
29. Я га си оди на долу, че си са с любе срещнахме
30. Мари момиче, пиленце, къде си сама торнала?
31. Карамфилко дилберко, ти червена ябълко
32. Сечером темна е могла, хей, из могла до три девойки
33. Мари момиченце, ни мало-ни големко, стига стои кърши мене
34. Льейнала мома под сянка, пембен съ й юрган покрила
35. Та чули ли сте, не ли сте, кена е нойво станало в Скечен
36. Юнако, вакло юнако, кога заградиш конака
37. Ала имам снашка
38. Росице, руса девойко, що ти преливат очинки
39. Ситна е роса роснала на високана планина /карагьоз/
40. Торнала мома на вриз на вода
41. Ясно йе слонце йогряло
42. Галихме са, пиленце, искахме са
43. Аман ми, аман, майчинко, за срешничконо момиче
44. Триста са пушки пукнале, триста мизаре тръгнале
45. Тъй чули ли сте, не сте ли, какво е ново станало в Смилян
46. Проводи ма, майчинко, на водица
47. Алие, любе Алие, от севдьо да са юмира /същата като Бекиро/
48. Мари момиченце, стига седи кърши мене
49. Али паша е кондисал, студена вода заптисал
50. Излези ми, йотвори ми, ветер дуе мене мрази, роса роси кон ми кваси
51. Жени са глави, младо момиче, и мене хабер на твойна сватба
52. Аман ми рекох, майчинко, за срешничконо момиче
53. Задали са са, подали, двана Асана писани /магьо/
54. Жени ма,майко, годи ма, доде съм малък и глупав
55. Не ходи, момне ле, на вода, че ти е далеко водана
56. Хубав и каматен съм, ала ме моми не галят
57. Женилка, пуста главилка
58. Прекрати, майко, сермяна, та да си прода йофцене
59. Нюринко, къде си сама тарнала
60. Анифка патен збаркала
61. Тайбинко, кузум пилянце
62. Излези, майчо, погледай какво е пиле минало
63. Девойко мари хубава
64. Исифинка болна лежи, болна лежи душа бере
65. Йоженила, йодомила ма си на накова старо йобрадатничище
66. Атидже, кебар момиче, оти ти плачат очинки, пък ти са смее лицено
67. Задало са е, подало, йоддолу вакъл Раифа
68. Кена е ново станало в Кестенджик
69. Хоро са вие без тебе, Байрам играят без тебе
70. Кена е ново станало в Райково село големо
71. Мъчиш се да ма измамиш
72. Притекал е червен чучур, та занел е нована гемия
73. Невзинко моме хубава, ваше е село голямо, има ли мома за мене
74. Садефинко ле, пиленце, Незефинко ле, ягненце, ага си ма галила йот не си ми казала
75. Бистра е река текнала, занела странджан босилек
76. Зейринка си е тарнала от Смилен село голямо
77. Имала майка едничък синчец
78. Шалваре, пусти, червени
79. Водице, бистра, студена
80. Сънлива мома, дремлива
81. Дошлеле ми са севдене, наполнили са дворено
82. Доне си ми, мари, отключкове, да отворим, мари, шерен сандък
83. Салихо, любе Салихо, какво ми найде махана
84. Айшенце, кузум девойче, оти ми си кимна, кахърна
85. Йопери ми, бре джайнем, чеврицана
86. Подзим съм легнало
87. Юнак си карат из село, назад му роки ворзани
88. Имаш ли севда за мене
89. Коне, коне, сиво коне,
90. Кога са з Браим галейми, голяма сьевда имайми
91. Нема ли майке, дели Йемер, да та наючи, да та приючиВидео:
1. Девойко мари хубава, сипи ми вино да пия89. Коне, коне, сиво коне - изп. Терзи Хюсеин, преселник в Тyрция
-------------------------------------------------------------------

Виж също:
Средно-родопски песни - нотирани от Ангел Букорещлиев, СБНУ, кн. 39, 1934 г, част 1
Родопски песни - нотирани и записани от Васил Стоин, СБНУ, кн. 39, 1934 г, част 2
Помашки песни от Средните Родопи - Райна Кацарова, СБНУ, кн. 39, 1934 г, част 3
Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)


родопски старини, родопски песни, средните родопи, средни родопи, родопа, васил стоин, сборник за народни умотворения и книжнина, сбну, бан, българската академия на науките, помашки песни, хора, хайдушки, седянка, меджия, меджо, обредни песни, празнични песни, ангел букурещлиев, райна кацарова, помаци, помашка, помашки песни, доспат, дьовлен, девин, широка лъка, мугла, барутин, чавдар, дерджилери, кожари, касъка, наиплий, кестен, кестенджик, балабан, ягодина, девинско, настан,

Родопски песни - нотирани и записани от Васил Стоин, СБНУ, кн. 39, 1934 г, част 2


Родопски песни - нотирани и записани от Васил Стоин,
Сборник за народни умотворения и народопис, кн. 39, 1934 г, част 2
Издава Българската академия на науките в София


39-1934-2 by Rodopski_Starini on Scribd
Виж също:
Средно-родопски песни - нотирани от Ангел Букорещлиев, СБНУ, кн. 39, 1934 г, част 1
Родопски песни - нотирани и записани от Васил Стоин, СБНУ, кн. 39, 1934 г, част 2
Помашки песни от Средните Родопи - нотирани и записани от Райна Кацарова, СБНУ, кн. 39, 1934 г, част 3
Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)

родопски старини, родопски песни, средните родопи, средни родопи, родопа, васил стоин, сборник за народни умотворения и книжнина, сбну, бан, българската академия на науките, помашки песни, хора, хайдушки, седянка, меджия, меджо, обредни песни, празнични песни,

Sunday, October 14, 2012

Средно-родопски песни - нотирани от Ангел Букорещлиев, СБНУ, кн. 39, 1934 г, част 1


Средно Родопски песни - СБНУ, кн. 39, 1934 г, част 1
Нотирани от Ангел Букорещлиев, записани от Н. Вранчев и С. Боянов

39-1934-1 by Rodopski_Starini on Scribd
Виж също:
Средно-родопски песни - нотирани от Ангел Букорещлиев, СБНУ, кн. 39, 1934 г, част 1
Родопски песни - нотирани и записани от Васил Стоин, СБНУ, кн. 39, 1934 г, част 2

Родопски песни - 1, 1905
Родопски песни - 2, 1905
Родопски песни - 3, 1906
Родопски песни - 4, 1906
Родопски песни - 5, 1906
Родопски песни - 6, 1906
Родопски песни - 7, 1880-1906
Родопски песни - 8, 1906
Родопски песни - 9, 1906
Родопски песни - 10, 1907
Родопски песни - 11, 1907
Родопски песни - 12, 1907
Родопски песни - 13, 1907
Родопски песни - 14, 1907
Сватбените родопски песни на българите мохамедани
Песни от Ахъ-Челебийската кааза, 1872
К. Иречек - Помашки песни от Чепино, 1889
Родопски песни от Девинско и с. Давидково, 1903-1929
Родопски песни, 1903 г. Записал Ал. Шулговски
Веда Словена - "За" и "Против"
Веда Словена - Том 2, 1881
Веда Словена - Том 1, 1874
Песни от Чепино и Ахъ-Челебийско - 1895
1897 Ст. Н. Шишков - Песни от Ахъ-Челебийско (См)

родопски старини, родопски песни, средните родопи, средни родопи, родопа, ангел букурещлиев, сборник за народни умотворения и книжнина, сбну, бан, българската академия на науките

Monday, October 1, 2012

А. Саламбашев - Топонимични успоредици в Смолянско

А. Саламбашев - Топонимични успоредици в Смолянско.
1. По-важни особености на смолянския говор, отразени в местни имена
2. Старинни местни имена
3. Произход и класификация на местни имена от Смолянско

родопски старини, топонимия, местни имена, местности, смолянско

Saturday, September 29, 2012

За стопанския облик и за феодалните задължения на някои селища в Родопите - Б. Цветкова

За стопанския облик и за феодалните задължения на някои селища в Родопите и прилежащите райони през XV - XVII в, Б. Цветкова, Родопски сборник, т.2, 1969 г

Цветкова

Wednesday, September 26, 2012

Демографски отношения и проникване на исляма в Западните Родопи и долината на Места през XV-XVII в. - Страшимир Ат. Димитров

Демографски отношения и проникване на исляма в Западните Родопи и долината на Места през XV-XVII в. - Страшимир Ат. Димитров, Родопски сборник, т. 1, 1965


СтрДимЗапРод


Виж също:
Eвгений Радушев - Помаците. Християнство и Ислям в Западните Родопи. Първа глава
Eвгений Радушев - Помаците. Втора глава
Eвгений Радушев - Помаците. Трета глава


родопски старини, ислям, западни родопи, места, чеч, неврокоп, българи мохамедани, българи мюсюлмани, помаци, страшимир, димитров, страшимир димитров

Речник на диалектни думи от Смолян - Е. Субашиев

Речник на диалектни думи от Смолян - Е. Субашиев. Родопски сборник, т.2, 1965


СубДиалСм

Виж също:
Родопски речник. Второ допълнение - Тодор Стойчев, 1983
Тодор Стойчев - Родопски речник. Допълнение, 1970
Тодор Стойчев - Родопски речник, 1965
Любомир Милетич - Източните български говори, 1905
Към историята на българския език - Б. Цонев, 1903
Б. Цонев - Поправки и допълнения към Милетичевата книга "Източните български говори" - 1905
Б. Цонев - Увод в историята на българския език, 1901
Рупски говори. Безпредложни конструкции на мястото на стари падежи - Н. Павлова, 1980
Рупски говори. Изравняване на формите за мъжки и среден род - М. Китанова, 1980
Любомир Милетич - Търлиското евангелие от 1861
Александър Тeодоров Балан - "Един особен звук в родопското наречие", 1904
П. Р. Славейков - Рупското или рупаланско наречие, 1882
"Родопското наречие" - Христо Попконстантинов, 1889
Л. Милетич - Фонетични особености на помашките говори в Чепинско, 1905
Л. Милетич - Старобългарска граматика, 1906
Л. Милетич - Родопските диалекти на българския език, 1912 (на немски)
Западнорупски диалекти в Търлиското евангелие - Т. Дерекювлиев
Развой на гласна ѣ (ят) в източните родопски говори - Мирослав Михайлов
Езикови бележки из с. Бачково - Ст. Шишков, 1905
Родопски говори - Дребни синтактични бележки върху употребата на лу, лю, ле, ляй и хамен, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 11, Дован хисар, Дедеагачко. Ст. Шишков, 1907
Родопски говори - 10, Дован хисар, Дедеагачко. Ст. Шишков, 1907
Родопски говори - 9, Дован хисар, Дедеагач. Ст. Шишков, 1907
Родопски говори - 8, Ст. Шишков 1907. Говорът в Дован Хисар, Дедеагачко
Родопски говори - 7, Стою Шишков, 1907. Говорът на Кетенлъшките помаци
Родопски говори - 6, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 5, Ст. Шишков, 1906 /Смилян, Тозборун - Могилица, Пашмакли - Смолян/
Родопски говори - 4, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 3, Ударението в централния ахъ-челебийски говор, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 2, Отглаголни именни форми, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 1, Суфикси за увеличителни и умалителни имена, Ст. Шишков, 1905
Неопределителни местоименни форми в българските диалекти - Марияна Витанова
Максим Младенов - Говорите в Родопите
Сребрю Георгиев - Говорът в с. Чешнегир, 1907
Тълковен речник на турцизмите в българския език - Весела Кръстева
Речник на думи турски и гръцки в езика български - М. Павлев, Ал. Живков, 1855 г


родопски старини, родопски диалект, рупски диалект, родопски говори, средни родопи, смолян, субашиев, смолянско, българи мюсюлмани, българи мохамедани, помаци, pomaks, bulgarian dialects, rhodopes, rodopi, rhodopi, rodopski

Tuesday, September 25, 2012

Френски пътешественици от XV-XVIII в за родопската област и прилежащите й беломорски краища - Б. Цветкова, 1965

Френски пътешественици от XV-XVIII в за родопската област и прилежащите й беломорски краища - Б. Цветкова, Родопски сборник

ФрПът


Виж също:
1706 - Пътуването на френския изследовател Пол Люкас през Родопите, фр. оригинал

родопски старини, пол люкас, родопите, бачково, асеновград, станимака, широка лъка, чуруково, осиково, стойките, смоляна, пашмакли, арда, тозбурун, могилица, турян

Monday, September 24, 2012

Миналото на Чепеларе - Васил Дечев, кн. 1, 1928 г

Миналото на Чепеларе
принос за историята на Родопа
от Васил Дечев ( Дечов )

Книга първа, 1928 г


СЪДЪРЖАНИЕ

1. Общ и частичен оглед на Родопа
Плътнина (масив) и повръхнина на Родопа
Речни корита (басейни)
Рупско – асенично речно корито

2. Народи и племена в Родопа
Траки
Траки в Родопа
Римляни
Славяни
Смолени и рупци
Родопски владетели и управници
Турци и техните завладявания
Завладяване на рупското и въченското речни корита
Юроци (коняри)

3. Недвижими имоти, приходи и данъци в Родопа
Владетели на земите
Посветяване (вакъвиране) земите в Родопа
Отстъпване на юрюците летните пасища (яйлаците) в Рупчос

4. Чепеларе
Местоположение и землище
Старини в чепеларското землище

5. Първи постоянни заселници в Чепеларе (1705-1728)
Землището в юрюшко време
Помохамеданване (турчене) и бягане
Волко-Белю и Марчю постоянни чепеларски жители
Краят на юрюшкото летуване
Изкупване планината Хаджийца

6. Родът на Мехмед Кьорходжа
Исеинбеюво семейство
Борби в Ахъчелебийско за големство
Хаджи Сюлейман и Х. Ибрахим
Войвода-управник Мехмед Кьорходжа
Войвода Сюлейман Кьорходжов
Войвода Салихага Сюлейманов
Войвода-хайта Аджи ага
Салихагово управление
Погубването (обесването) на Салих ага
Последни родопски войводи-управници

7. Раювци-Муржювци
Калин кехая Раюв и син му Раю чорбаджи
Християнски свещенодействия в Чепеларе
Помохамеданване християните в с. Богутево
Християнски тържества в Чепеларе
Изкупване планината Калфеница
Изкупване планината Муржювско
Смъртта на Раю чорбаджи и Калин кехая
Муржю чорбаджи и бей
Нови заселници в Чепеларе
Поминък и гурбетчилък

8. Хайтите (кърджалиите) и Кара Ибрахим (1793-1832)
Мехмед Синап
Турски държавни документи за хайтите (кърджалиите)
Хайти (кърджалии) в Чепеларе
Кара-Ибрахим бюлюкбашия
Умиротворение на рупското речно корито
Кара Ибрахим унищожава Синапювата дружина
Чепеларе през време на Кара Ибрахимовото управление
Изкупване планините Боклуджа, Кепенек, Окманица, Карабалкан и Новата-планина
Кара-Ибрахим участвува в потушаването на сръбското възстание
Кара-Ибрахимове и Сюрчовите робини – сърбкини, Милица и Гюргя. Потурчването им
Гръцкото възстание (1821-8) Чепеларски борци
Съдбата на изгубените рибари и зидари
Краят на Кара-Ибрахимовото властвуване и големство
Тъмраш – рупчоско нахийско седалище. Хасан ага – управник

9. Събития и общополезни работи в Чепеларе от 1832 до 1860 год
Селски първенци и обществени дейци
Съграждане черквата св. Атанас
Свещеници при черквата св. Атанас
Училища и учители при черквата свети Атанас
Чумата в Чепеларе през 1836-8 год
Убиването на Муржа Х. Златилов, Узун Харитя и Волка Метексовски
Резделянето и изкупването планината Кесариица

10. Събития и обществени работи от 1861 до 1878 година
Градене черквата св. Богородица
Училище и учители при черквата света Богородица
Борба между Кьор Гога и Куртя Харзовала
Рифат паша. Първият редовен военен набор в Чепеларе
Първият български митрополит Панарет в Чепеларе
Сбиване между християни и мохамедани на хорото
Селски сбировища. Дюкяна на Тотката
През време на Априлското възстание 1876 г.
Руско-турската война (1877-8)
Руска войска в ЧепелареОткъси

...Помохамеданчване на християните въ с. Богутево
В съседото село Богутюво станало едно събитие, което очудило дори и най-фанатичните турски ходжи и управници. Богутювските християни се помохамеданили, и то повече отъ малодушие, а по-малко от насилие. Ето по какъв поводъ и начинъ е станало това помохамеданване.
До 1745 година въ Богутюво си живели мирно 20-30 християнски семейства и толкова мохамедански. Повечето отъ християните били смолени, преселници от с. Давудюво и други ахъчелебийски села. Християните имали черква съ свещеникъ, а мохамеданите дървена джамия съ полукнижовенъ ходжа — смоленинъ. Единъ день, ненадейно пристигнали въ Богутюво турски забите — бирници да събиратъ държавните данъци. Въ това време повечето отъ богутювските мъже били на планината Даутско, дето стъкмявали мандра и отбивали агнетата отъ майките имъ. Забитите, като не нашли въ селото мъже, събрали всичките християнски жени и ги затворили въ една запустена кжща. Мъжетъ-бърже се научили какво станало съ жените имъ, та оставили овце и мандра и припнали къмъ селото, но докато стигнали тамъ, жените били вече на свобода. Помакинята Чукаловица (прабаба на Хасанаговци и Чукаловци) тръгнала къмъ затвора да види, що правятъ затворените жени. Последните плачели и проклинали съдбата си; плачели и децата имъ около затворътъ. Тогава Чукаловица, безъ позволение отъ забитите, счупила вратата на затвора и извикала на затворените жени:
— Излезите нахъ вонъ, мари; приберите си децана и си ворвите въ кощи; пакъ аку нищете да ва затварятъ келеви читаци, промените си верата и станите касу насъ!
Когато мъжете дошли въ селото, забитите им казали да си платятъ веднага йошурътъ, мукатдата, харачшъ и другите данъци. Мохамеданите бърже събрали пари и си платили йошурътъ и мукатдата, а християните не могли да платятъ заедно съ другите данъци и харачшъ (воененъ данъкъ), съ какъвто само те били обложени. Забитете почнали да биятъ първенците християни и да ги заплашватъ, че вързани ще ги закаратъ Пловдивъ.
Промените си верата касу насъ, за да ва ни мочат забитесе - рекли некои мохамедани (помаци), на християнските първенци. И последните без повече мислене се съгласили да си променятъ вярата.
Следниятъ день неколко десятки мъже и момчета, начело съ свещеника си, се упътили за Пловдив да си променятъ вярата. Вечерета те стигнали Станимака и тамъ пренощували. Станимашките първенци и свещеници, между които билъ и дядото на Лолчьа молили богутювцехъ да се не потурчватъ, като обещали да имъ помогнатъ съ пари за изплащане на харача, но те не послушали и отишли въ Пловдивъ. Тамъ богутювци били обрезани (помохамеданени) въ прочутата пловдивска Имаретъ джамия. Следъ обрядътъ бившите Вълчовци, Мурювци, и Илчовци се върнали въ селото си съ бели чалми на главите и съ придружникъ турски ходжа, които билъ изпратенъ да потурчи жените и децата. Останали непотурчени само няколко семейства и едно 15 годишно момиче, сираче. Домакинътъ на едно семейство, като разбралъ, че всички негови съселяни християни ще се турчатъ, измъкналъ се скришно отъ селото съ жената и децата си, отбилъ се на мандрата, отлжчилъ си овцете и отъ тамъ презъ гори и планини се домъкналъ до с. Чаушово, дето се и заселилъ. Момичето останало непотурчено, защото било сираче сакато, та не могло да се омъжи. Тая последна богутювска християнка се прехранвала отъ милостиня и когато умряла, на 80 годишна възрасть, потурчените роднини поканили двама чепеларски зидари, християни да я погребатъ въ старите християнски гробища до черквата.
Нещели да се помохамеданятъ и неколко младежи между които и двама братя отъ родътъ на Дуювци. Единиятъ братъ съ незнайно име отишелъ въ с.Бойково, дето се и оженилъ, а другиятъ, който се наричал Стоянъ, следъ неколкогодишно скитане и слугуване в разни села, дошелъ въ Чепеларе, оженилъ се и завинаги се настанил в Сивковската махала...
Родопски старини, миналото на чепеларе, васил дечев, васил дечов, чепеларско, чепеларски, чепеларска, история, рупчос, рупчоска, област, ахъчелеби, салих ага, тъмраш, помаци, ахряни, българомохамедани, смолени, българи мюсюлмани, българи християни, мехмед кьорходжа, мехмед синап, черковна история на чепеларе, юруци, юрушки поселения, овчари, овчарство,