събота, 10 ноември 2012 г.

Османотурски документи от архивната сбирка на гр. Белово - Ел. Грозданова


Османотурски документи от архивната сбирка на гр. Белово - Ел. Гроздановародопски старини, Османотурски документи, белово, данъчни регистри, елена грозданова,