Saturday, November 10, 2012

Османотурски документи от архивната сбирка на гр. Белово - Ел. Грозданова


Османотурски документи от архивната сбирка на гр. Белово - Ел. Грозданова

ОсмДокБел

родопски старини, Османотурски документи, белово, данъчни регистри, елена грозданова,