Sunday, December 6, 2015

Родопски песни във възрожденската книжнина. Композиционно изграждане на любовните песни.

Родопската песен и фолклор в нашата възрожденска литература - Андрей Печилков

Печилков-РодПесенВъзрКн by Rodopski_Starini
-----------------------------

Щрих към композиционното изграждане на любовните народни песни (върху материал от Средните Родопи) - Соня Райчева


КомпозИзгрЛюбПсн by Rodopski_Starini