вторник, 27 март 2012 г.

Родопите и Рилската планина и нихната растителност, 1890 г. Ст. Георгиевродопски старини, rodopski starini, родопите, родопа, рила, rodopi, rhodopes, rhodope mountains, rila mountain