понеделник, 10 февруари 2014 г.

Идентичност, национализъм и културно наследство под обсада - Фатме Мюхтар-Мей

Идентичност, национализъм и културно наследство под обсада - дисертация на Фатме Мюхтар-Мей

Връзка за четене онлайнBrill Publishing House
Fatme Myuhtar-May
In Identity, Nationalism, and Cultural Heritage under Siege, Fatme Myuhtar-May makes a case for the recognition of Pomak heritage by presenting five stories from the past and present of the Rhodope Muslims in Bulgaria as examples of a distinct Pomak culture. The stories range from the Christianisation during the Balkan Wars of 1912-1913 and the forced communist renaming of the Pomaks in the 1970s, to their fascinating wedding rituals and historic figures. Each of the five narratives contains its own storyline and serves as a prominent example of Pomak heritage, from the author’s perspective. The stories take place in the context of fervent nationalism and the ongoing censorship of Pomakness based on the claim that it is an “ethnic Bulgarian,” not “Pomak” heritage.

Biographical note
Fatme Myuhtar-May, Ph.D. (2011), Arkansas State University, adjunct humanities instructor at that university. She has authored reports and articles regarding ethnic minorities in the Balkans, including the Pomaks and Roma.


Връзка за четене онлайн
четвъртък, 16 януари 2014 г.

Застрашените Архиви

Проект "Застрашени архиви" на Британската библиотека.
Галериите от България са пyбликyвани съвместно с Етнографския институт.

Endangered Archives - The British Library

ГАЛЕРИЯ
родопски старини, застрашените архиви, българи мюсюлмани, българи мохамедани, помаци, каракачани, власи, източни родопи, родопа, родопите
Боян Добрев, Boyan Dobrev

понеделник, 16 декември 2013 г.

Николай Вранчев - Българи мохамедани /Помаци/, 1948

Николай Вранчев - Българи мохамедани /Помаци/, 1948

Езикът, който говори българинът мохамеданин е чист, старинен български език, по-чист и по-хубав и от езика който говорят българите христяне. Има слаби следи от турско влияние. Имената им, по необходимост са турски поради религията им, и броят по тyрски. Ако среднородопското наречие се отличава изобщо със своята мекост и звучност - професор Балан казва, че което е руският език между славянските езици, това е среднородопското наречие между българските - наречието на българите мохамедане е още по-хубаво, по-меко, по-звучно и по-сладко. То е същото среднородопско наречие, само че по-чисто с повече старинни думи и форми, защото не е било изложено на външни влияния и с по-голяма мекота. То има и своите особни черти, каквито липсват в говора на българите християни.
Особно е интересно, че те "а"-кат при неударени срички като руснаците и имат пълногласие. Казват: галям вм. голям, ачинки вм. очинки, магила вм. могила, аднесе вм. отнесе, атиде вм. отиде, падпирам вм. подпирам, ат кутри си вм. от кутри си (от кои си) и пр. Галава вм. глава, воляк вм. влък, каняз вм. княз, палява вм. плява и пр.
Особен белег на техния говор е неговата напевност. Така техната реч става още по-гъвкава и по-звучна. Тя звучи като музика в звънливите гласове на техните жени. Те по-скоро пеят, отколкото говорят. Техните естествено хубави гласове, и у мъже и у жени, чисти и звънливи, още повече помагат за това.
И това още, че те пеят много, при всеки случай. На път ли са, пеят. Седнат ли да почиват, пеят. Седенкуват ли, пеят. Ония, които са летували на Пампоровото, знаят, че тамошните ливади се косят от българи мохамедани, дошли от Смолянско, от далечни селища, и че вечер, след работа, при накладен огън, те пак пеят.
И не само обичат да пеят: те yмеят да пеят. Те пеят по-сдържано, по-отмерено, по-завършено отколкото христянете.
Тяхната песен.
Без да се различава съществено от общородопската, тя носи всички белези на тоя сравнително първичен, природен живот, който живеят те. Тя е предимно лирична. Лириката преобладава и в песните на българите христяне, ала у тях все пак има повече исторически спомени, които са намерили отражение в песни от епически характер, докато у българите мохамедане те са много по-редки...
родопски старини, николай вранчев, българи мохамедани, българи мюсюлмани, помаци, родопите, родопа, родопска история, помак, помакиня, българомохамедани, помашки, Боян Добрев, Boyan Dobrev

вторник, 27 август 2013 г.

Странджа - етнографски, географски и исторически проучвания. Георги п. Аянов, 1938

Странджа - етнографски, географски и исторически проучвания.
Георги п. Аянов, 1938
източник: Регионална библиотека - Бyргас

Съдържание:
I. Физикогеографски отношения
1. Положение - Състав - Наименование
2. Орография
3. Хидрография - Черноморски бряг

II. Биогеографически отношения
1. Флора - а) Първични проучвания - б) Климатични отношения - в) Фитогеографско положение
г) Растителна покривка: понтийска и медитеранска флора
2. Фауна - а) Зоогеографско положение - б) Характер на Странджанската фауна - в) Животен свят

III. Стопански отношения
Обща характеристика на стопанския живот
2. Земеделие и земеделски култури - Лозарство, овощарство. - Бубарство
3. Гори - а)Дърварство - Състояние на горите - Производство - б)Въглищарство - Въглищарски села в миналото
в)Бичкиджийство - г)Горски производи - Трудови горско-производителни кооперации - Паркетна и брикетна
индустрии - Производство на химически продукции чрез суха дестилация
4. Лов и риболов
5. Скотовъдтство - а)Овцевъдство и козевъдство - б)Говедовъдство и свиневъдство - в) Мандраджийство
г) Браничарство (джелеплък) - д) Бегликчийство - е)упадък на овцевъдството след войните и мерки за повдигането му
6. Минерални богатства - а)Рудници - б)Кариери
7. Рударство - а)Примитивно рударство в гръцко и трако-римско време - б)Рударство в по-ново турско и българско време
8. Стопанско значение на Странджа

IV. Население
Най-старото население
2. Траки
3. Гръцки колонии по черноморския бряг
4. Славяно-българи - а)Заселване - б)Българо-византийско владичество - Латинци от IV кръстоносен поход - Каталани - в) Турски нашествия и завоевания

V. Положението през робството
Привилегировани - Харбалии (дербентджии) - Войници - Хасекийци - Рудари
2. Стари юртове на изчезнали села
3. Къде е запазен по-компактно български елемент в Странджа
4. Топографска и водописна номенклатура
5. Колибарски селища около събраните села

VI. Етнографски промени
Външни преселения в Странджа
2. Кърджалии - Изселваниия предизвикани от кърджалиите
3. Етнически групи - рупци и загорци

VII. Етнографски бележки
Характерни особености на странджански говор
2. Стара носия в Странджа: а)мъжко облекло - б)женско облекло

VIII. Народни обичаи и вярвания
Богатство на народния фолклор
2. Нестинарство: съществени обряди - Етимология на думата нестинар - Произход и същност на нестинарския обичай - Нестинарска екстаза - Въпросът за невредимостта
3. Един особен обичай в Чаталджанско - почитане на иконите
4. Ходене на росен

Strandja_Popaianov by Rodopski_Starini
Боян Добрев, Boyan Dobrev