петък, 4 март 2016 г.

Сто и двадесет години от рождението на Стойо Н. Шишков - Анастас Примовски

Сто и двадесет години от рождението на Стойо Н. Шишков - Анастас Примовски120 Years Shishkov by Rodopski_Starini
родопите, родопски старини, стою шишков, стойо шишков, краезнание, родоповеди, родоповед, история, фолклор, фолклористика