Thursday, March 10, 2011

Неделев - Родопските помаци, 1895

Неделев (Ст. Н. Шишков) - Родопските помаци, 1895

Nedelev - Rodopskite pomatsi by Rodopski_Starini on Scribd

родопски старини помаци стою шишков