неделя, 27 декември 2015 г.

Историко-демографски промени в Северозападните Родопи - преселници и изселници. Георги Куманов

Историко-демографски промени в Северозападните Родопи - преселници и изселници през периода XVII-XX век.
Георги Куманов

ДемгрПромСЗР by Rodopski_Starini