вторник, 28 август 2012 г.

Тодор Стойчев - Родопски речник, 1965-1983

Т. Стойчев - Родопски речник
Българска диалектология, 1965----------------------------------------------------------------------


Тодор Стойчев - Родопски речник. Допълнение - 1970


----------------------------------------------------------------------

Родопски речник. Второ допълнение - Тодор Стойчев, 1983ТОДОР СТОЙЧЕВ СТРУНЧЕВСКИ е роден на 17 ноември 1896 г. в с. Карлуково (дн. с. Славейно). Баща му Стойчо Петков Струнчевски е бил един от големите общественици на селото, кмет на Карлуково близо 15 г. Тодор Струнчевски получава начално образование в родното си село, а прогимназиално - в Гюмюрджина. По-късно, завършва Пловдивската мъжка гимназия, като преподава частни уроци, за да се издържа. Една година учителства в родното си село и се връща отново в Пловдив, където завършва Учителския институт. Отдава се на учителската професия, като е учител последователно в Шеста и Четвърта прогимназия, а от 1934 г. до пенсионирането си е директор на Втора прогимназия, която под неговото управление е обявена за образцова. Приживе е публикувал статии, посветени на родопските говорни особености. Повече от две десетилетия той проучва говорите от поречието на Арда до Места, издирва интересни езикови форми, почти забравени песни и предания, въодушевява към събирателска дейност учители от родопските селища. В резултат на това Тодор Стойчев създава „Родопски речник” (отпечатан в „Българска диалектология”). Той е един от инициаторите за основаването на Славеиновска земляческа дружба в Пловдив през 1930 г. Участва активно в редактирането на монографията „Славеино минало”, „Селищната монография за с. Габрово, Ксантийско и др.
Виж също:
Родопски речник. Второ допълнение - Тодор Стойчев, 1983
Тодор Стойчев - Родопски речник. Допълнение, 1970
Тодор Стойчев - Родопски речник, 1965
Любомир Милетич - Източните български говори, 1905
Към историята на българския език - Б. Цонев, 1903
Б. Цонев - Поправки и допълнения към Милетичевата книга "Източните български говори" - 1905
Б. Цонев - Увод в историята на българския език, 1901
Рупски говори. Безпредложни конструкции на мястото на стари падежи - Н. Павлова, 1980
Рупски говори. Изравняване на формите за мъжки и среден род - М. Китанова, 1980
Любомир Милетич - Търлиското евангелие от 1861
Александър Тeодоров Балан - "Един особен звук в родопското наречие", 1904
П. Р. Славейков - Рупското или рупаланско наречие, 1882
"Родопското наречие" - Христо Попконстантинов, 1889
Л. Милетич - Фонетични особености на помашките говори в Чепинско, 1905
Л. Милетич - Старобългарска граматика, 1906
Л. Милетич - Родопските диалекти на българския език, 1912 (на немски)
Западнорупски диалекти в Търлиското евангелие - Т. Дерекювлиев
Развой на гласна ѣ (ят) в източните родопски говори - Мирослав Михайлов
Езикови бележки из с. Бачково - Ст. Шишков, 1905
Родопски говори - Дребни синтактични бележки върху употребата на лу, лю, ле, ляй и хамен, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 11, Дован хисар, Дедеагачко. Ст. Шишков, 1907
Родопски говори - 10, Дован хисар, Дедеагачко. Ст. Шишков, 1907
Родопски говори - 9, Дован хисар, Дедеагач. Ст. Шишков, 1907
Родопски говори - 8, Ст. Шишков 1907. Говорът в Дован Хисар, Дедеагачко
Родопски говори - 7, Стою Шишков, 1907. Говорът на Кетенлъшките помаци
Родопски говори - 6, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 5, Ст. Шишков, 1906 /Смилян, Тозборун - Могилица, Пашмакли - Смолян/
Родопски говори - 4, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 3, Ударението в централния ахъ-челебийски говор, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 2, Отглаголни именни форми, Ст. Шишков, 1906
Родопски говори - 1, Суфикси за увеличителни и умалителни имена, Ст. Шишков, 1905
Неопределителни местоименни форми в българските диалекти - Марияна Витанова
Максим Младенов - Говорите в Родопите
Сребрю Георгиев - Говорът в с. Чешнегир, 1907
Тълковен речник на турцизмите в българския език - Весела Кръстева
Речник на думи турски и гръцки в езика български - М. Павлев, Ал. Живков, 1855 г


родопски старини, родопски диалект, рупски говор, рупчоски диалект, средни родопи, северни родопи, девин, настан, беден, широка лъка, смолян, арда, златоград, славеино, момчиловци, левочево, родопите, речник на родопските думи